Dane osobowe przetwarzane w konkursach przedmiotowych

Opublikowano: czwartek, 30 wrzesień 2021 SP
 
 

W związku z udziałem chętnych uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty publikujemy poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych tych uczniów.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

1. Informacje dotyczące administratora danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolski Kurator Oświaty. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków;
 2. poprzez ePUAP: KOKrakow/skrytka;
 3. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 4. telefonicznie: (12) 448 11 10; fax: (12) 448 11 62.

2. Inspektor ochrony danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych”;
 2. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. telefonicznie: (12) 448 11 65.

3. Cel i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą w celu organizacji
i przeprowadzenia przez Małopolskiego Kuratora Oświaty konkursów przedmiotowych dla uczniów klas
IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego
z następujących przepisów prawa:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.);
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036);
 3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Dane osobowe, na które przepisy prawa nie dają podstaw do ich przetwarzania (dane o zdrowiu dziecka) będziemy przetwarzać na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

5. Okres przechowywania danych:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 5 lat – do 31 grudnia 2027 r. z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu będą podlegać ekspertyzie przeprowadzonej przez właściwe archiwum państwowe.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 5. prawo do przenoszenia danych pomiędzy różnymi administratorami;
 6. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. Prawo cofnięcia zgody:

Posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez złożenie w Kuratorium lub wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody listownie na nasz adres korespondencyjny, elektroniczną skrzynkę podawczą, bądź e-mail.

8. Informacje o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wynikającym z §5 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad jest niezbędne, aby wydać zaświadczenie laureatowi lub finaliście. Podanie przez Państwo innych danych jest dobrowolne. Podanie przez Państwo szczególnych danych (danych o zdrowiu dziecka) jest dobrowolne i wymaga pisemnej zgody.