Ogłoszenia

 Od 22 marca wszystkie klasy uczą się zdalnie

 

Harmonogram związany z zakończeniem pierwszego półrocza.

Opublikowano: niedziela, 29 listopad 2020 Witold Bogdan

Ze względu na szczególną sytuację związaną ze zmianami organizacji nauczania, pandemią i organizacją zdalnego nauczania ulega zmianie terminarz zakończenia półrocza oraz organizacji ferii zimowych.

Według obecnej wiedzy – nie są do przewidzenia ewentualne zmiany – dłuższa przerwa zimowa zastąpi czas ferii zimowych i zakończy się 17 stycznia.

Wobec powyższego, w zgodzie ze Statutem Szkoły ustalam:

  1. Zakończenie pierwszego półrocza w dniu 29 stycznia 2021 r.
  2. Termin konferencji klasyfikacyjnej w dniu 27 stycznia 2021 r.
  3. Termin poinformowania Rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych 22 grudnia 2020 r.
  4. Termin poinformowania uczniów i Rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych – 19 stycznia 2021 r.
  5. Termin spotkania z Rodzicami – prawdopodobny w pierwszych dniach lutego.

             Dyrektor ZS Moszczenica

Witold Bogdan