Zwrot wypożyczonego sprzętu komputerowego

Opublikowano: poniedziałek, 10 maj 2021 Administrator

W związku z powrotem uczniów do szkoły na nauczanie stacjonarne - prosimy wszystkich, którzy wypożyczyli sprzęt komputerowy o jego zwrot.

Informujemy, że odbiór będzie odbywał się w dniu 14 maja (piątek) w godzinach 7:30 - 14:30 w budynku na ul. Samorządowej. Z wypożyczonego sprzętu należy usunąć wszelkie loginy i hasła. Prosimy też o usunięcie programów, które nie były zainstalowana przez szkołę. Sprzęt do zwrotu należy dostarczyć kompletny i czysty.

Zwrot będzie odbywał się w obecności wyznaczonych pracowników szkoły, którzy sprawdzą stan techniczny wypożyczonych komputerów i tabletów.

 

Nauczanie hybrydowe klas 4-8

Opublikowano: czwartek, 06 maj 2021 Administrator

Publikujemy harmonogram nauczania stacjonarnego dla klas 4-8 w dniach 17-28 maja. Pozostałe klasy (4-8) mają lekcje zdalne.

Harmonogram lekcji stacjonarnych dla klas 4-8

Wytyczne dla zdających egzamin ósmoklasisty

Opublikowano: czwartek, 06 maj 2021 Administrator

W związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z zachowaniem reżimu sanitarnego publikujemy wytyczne obowiązujące wszystkich zdających uczniów.

 

Wytyczne dla zdających egzamin ósmoklasisty:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową).
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez z dających.
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 12. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Opublikowano: poniedziałek, 03 maj 2021 Administrator

Drodzy Ósmoklasiści

Informujemy, że składanie wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się w dniu 17 maja 2021 roku. Platforma rekrutacyjna znajduje się pod adresem https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

W związku z powyższym zachęcamy Was, aby już zapoznawać się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez różne szkoły.

Poniżej znajdują się linki do kilkunastu szkół średnich z naszej najbliższej okolicy:

 

Pod linkiem OFERTY SZKÓŁ ŚREDNICH znajduje się katalog, w którym będziemy umieszczać plakaty i ulotki informacyjne przesłane do naszej szkoły.

Powrót uczniów do szkoły

Opublikowano: piątek, 30 kwiecień 2021 Witold Bogdan
 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.
  Uwaga! Nauka w pozostałych klasach (IV-VIII) do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość).

 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc. w szkole /50 proc. nauczanie zdalne).  Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany do 12 maja.

 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie mają uczyć się już stacjonarnie w szkole.

 • Od 4 maja działa nadal Placówka Wsparcia Dziennego oraz świetlica Synergii, wydawane są obiady, uczniowie będą mieli zakupione bilety miesięczne (MZK, Libropol). 4 maja nie ma dojazdu z Granic (potrzeby proszę zgłaszać do wychowawców – przy odpowiedniej liczbie uruchomimy dowożenie).

 • Szkoła działa w reżimie sanitarnym. Dzieci powinny przynosić swoje maseczki. Szczegółowe zaktualizowane Wytyczne podajemy w załączeniu.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021r.)